This Theme Supports a Custom FrontPage

Odluka o dodeli ugovora JNMV-1-2017

Odluka o dodeli ugovora JNMV-1-2017

U postupku javne nabavke – usluga istraživanja i razvoja u oblasti turizma, redni broj javne nabavke JNMV – 1/2017, ugovor o javnoj nabavci se dodeljuje ponuđaču DMO Kanjiža – Destinacija menadžment organizacija, Glavni trg 9, Kanjiža, čija je ponuda kod naručioca zavedena pod brojem 02-08-0099/17 dana 8.03.2017. godine, sa kojim će se u skladu saRead more about Odluka o dodeli ugovora JNMV-1-2017[…]

Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci

Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci

U postupku javne nabavke opreme za proizvodnju sokova od voća i povrća, redni broj javne nabavke JNMV 4/2016, ugovor o javnoj nabavci se dodeljuje ponuđaču Sabolč Bakoš PR radnja za izradu elektronske opreme Su-Tech inženjering Subotica , Ernesta Kuna 7, čija je ponuda kod naručioca zavedena pod brojem 02-08-0004/16 dana 27.12.2016. godine, sa kojim ćeRead more about Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci[…]