Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

II Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini

II Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini

II JAVNI KONKURS

ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

ZA KUPOVINU NOVE OPREME U 2023. GODINI

I

Predmet i cilj konkursa

Predmet II Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini (dalje: Konkurs) je kupovina nove opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta, odnosno za uvođenje novog i unapređenje postojećeg proizvodnog procesa ili za povećanje obima proizvodnje čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 4.000.000,00 dinara bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, odnosno troškova transporta, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.

Konkurs se realizuje kroz 2 komponente, i to:

 Pod Komponentom 1 podrazumeva se nabavka nove opreme za sva privredna društva koja ispunjavaju uslove Konkursa.

Pod Komponentom 2 podrazumeva se nabavka nove opreme za privredna društva koja su potencijalni ili postojeći lokalni dobavljači multinacionalnih kompanija[1], čijom se kupovinom značajno povećava međunarodna konkurentnost privrednog društva – podnosioca prijave i mogućnost uključivanja u međunarodne lance dobavljača, a koja je neophodna za uspostavljanje novog ili proširivanje postojećeg komercijalnog angažmana sa multinacionalnom kompanijom.

Pod komercijalnim aranžmanom sa multinacionalnom kompanijom podrazumeva se izrada komponenti koje ulaze u finalni proizvod multinacionalne kompanije (uključujući i ambalažu),

kao i pružanje proizvodnih usluga koje ulaze u cenu koštanja jedinice proizvoda, odnosno predstavljaju sastavni trošak u vrednosti proizvoda i neophodne su u procesu proizvodnje proizvoda, kao i plasiranje proizvoda (sopstvenih ili robne marke)  direktno multinacionalnoj kompaniji ili preko dobavljača multinacionalne kompanije[2].

Cilj ovog Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu nove opreme privrednim društvima čije se sedište nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i koja realizuju investicioni projekat na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine.

Oprema u smislu ovog Konkursa jesu mašine, odnosno sredstva za proizvodnju i obradu, koja su direktno uključena u proces proizvodnje razmenljivih dobara, namenjena za profesionalnu upotrebu i u skladu sa prirodom delatnosti privrednog društva neophodna za realizaciju investicionog projekta. Opremom se smatra i proizvodna linija koju čine više funkcionalno nedeljivih mašina, kao i specijalizovani alati i delovi specijalizovanih mašina. Delovi specijalizovanih mašina moraju biti kupljeni sa mašinom od istog dobavljača opreme i moraju biti iskazani na istoj profakturi.

Oprema za kontrolu kvaliteta i merna oprema smatraju se opremom.

Oprema za proizvodnju građevinskih proizvoda (pogoni za izradu betonskih elemenata, pogoni za izradu armaturnih sklopova, fabrike betona i sl.) smatra se opremom.

Opremom se ne smatraju transportna i manipulativna sredstva (kombi, kamion, viljuškar, telehender, kran, utovarivač, bageri, kranovi, buldožeri i sl.), kao ni računarska oprema (softver i hardver), sem u slučaju kada je integrisani deo proizvodne mašine.

Oprema koja je predmet Konkursa mora da bude nova, nabavljena od kredibilnog dobavljača opreme[3] (proizvođač opreme i/ili distributer, odnosno uvoznik) koji nije povezano lice sa podnosiocem prijave u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Oprema koja se proizvodi u Republici Srbiji mora se nabaviti direktno od proizvođača opreme, odnosno bez distributera kao posrednika, sem u slučaju postojanja ekskluzivnog distributera.

II

Visina sredstava i korisnici

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koja se dodeljuju po Konkursu je 500.000.000,00 dinara.

Deo sredstava u iznosu od 300.000.000,00 dinara opredeljuje se za nabavku opreme za Komponentu 1, dok se deo sredstava u iznosu od 200.000.000,00 dinaraopredeljuje za nabavku opreme za Komponentu 2.

Sredstva opredeljena za ovaj Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV“, br. 54/2022, 27/2023 i 35/2023-rebalans) u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine kao Program 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima.

Korisnici sredstava, odnosno podnosioci prijave mogu biti privredna društvamikro, mala i srednja pravna lica prema Finansijskom izveštaju za 2022. godinu – čiji niti jedan od osnivača nije razvrstan kao veliko pravno lice prema Finansijskom izveštaju za 2022. godinu ili klasifikovan kao multinacionalna kompanija prema odredbama ovog Konkursa.

U slučaju da je jedan od članova, odnosno osnivača podnosioca prijave strano pravno lice, bez obzira na procenat udela, podnosilac prijave dužan je da uz prijavu dostavi i dokaze o visini imovine, prosečnom broju zaposlenih i visini prihoda na dan 31.12.2022. godine, na osnovu čega će, prema kriterijumima za određivanje veličine pravnog lica koje propisuje Zakon o računovodstvu RS, biti određena njegova veličina.

Sedište podnosioca prijave mora se nalaziti na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, pri čemu i investicioni projekat koji se realizuje mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, gde se mora zadržati najmanje 3 godine od dana upisa zaloge na opremi koja je predmet Konkursa.

Podnosioci prijave mogu biti samo ona privredna društva koja se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu bespovratnih sredstava.

Podnosiocu prijave mogu biti dodeljena bespovratna sredstva u visini od 2.000.000,00 dinara do 10.000.000,00 dinara za Komponentu 1, odnosno 2.000.000,00 dinara do 12.000.000,00 dinara za Komponentu 2, pri čemu u oba slučaja maksimalan iznos dodeljenih sredstava ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme.

III

Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava na konkursu

Pravo na dodelu bespovratnih sredstava na Konkursu imaju privredna društva:

 1. koja imaju sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, pri čemu i mesto realizacije investicionog projekta mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine;
 2. koja su osnovana najkasnije 1.9.2021. godine;
 3. koja su mikro, mala i srednja pravna lica prema Finansijskom izveštaju za 2022. godinu i čiji niti jedan od članova, odnosno osnivača, bez obzira na procenat udela, nije razvrstan kao veliko pravno lice prema Finansijskom izveštaju za 2022. godinu ili klasifikovana kao multinacionalna kompanija prema odredbama ovog Konkursa;
 4. koja u trenutku objave Konkursa imaju registrovanu pretežnu delatnost ili registrovan ogranak za obavljanje delatnosti iz:
 1. sektora C – Prerađivačka industrija, OSIM:
 • Oblast 12 Proizvodnja duvanskih proizvoda
 • Grana 18.2 Umnožavanje snimljenih zapisa
 • Oblast 19 Proizvodnja koksa i derivata nafte
 • Šifra 20.51 Proizvodnja eksploziva
 • Šifra 20.60 Proizvodnja veštačkih vlakana
 • Šifra 24.10 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
 • Šifra 24.46 Proizvodnja nuklearnog goriva
 • Šifra 25.40 Proizvodnja oružja i municije
 • Šifra 30.40 Proizvodnja borbenih vojnih aviona
 • Grana 33.1 Popravka metalnih proizvoda, mašina i opreme
 1. sektora E, Oblast 38.32 Ponovna upotreba razvrstanih materijala
 2. sektora F, Građevinarstvo
 1. koja u Finansijskim izveštajima za 2022. godinu nemaju iskazan poslovni gubitak (gubitak pre oporezivanja);
 2. koja na dan objave Konkursa, 8.9.2023. godine, imaju najmanje 10 zaposlenih (ukupan broj zaposlenih);
 3. koja u periodu od 1.1.2022. godine do dana objave Konkursa nisu bila u blokadi;
 4. nad kojima nije pokrenut postupak stečaja, u skladu s propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija;
 5. čiji zakonski i ostali zastupnici nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti i protiv kojih se ne vodi krivični postupak;
 6. koja nisu osuđivana za učinjen privredni prestup u obavljanju privredne delatnosti;
 7. koja nemaju dospele, a neizmirene poreze i doprinose kao i obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda;
 8. kod kojih broj zaposlenih nije smanjen u proseku za 10% i više tokom poslednjih 12 meseci računajući od dana objave Konkursa, odnosno 8.9.2023. godine;
 9.  u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nemaju

učešće u vlasništvu;

 1. koja nisu u teškoćama, u smislu propisa kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći;
 2.  koja nisu u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći;
 3.  sa kojima nije bio jednostrano raskinut ugovor o dodeli sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine zbog neispunjenja preuzetih obaveza;
 4.  protiv kojih se ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih

podsticaja, subvencija i kredita;

 1. koja su za nabavku opreme koja je predmet Konkursa obezbedila najmanje 25% sredstava iz finansijskih izvora koja ne sadrže državnu pomoć;
 2. koja nabavljaju opremu koja je predmet Konkursa od kredibilnog dobavljača;
 3. koja imaju obezbeđen slobodan proizvodni prostor i sve uslove za stavljanje u funkciju opreme koja se nabavlja, na adresi sedišta ili registrovanog ogranka;
 4. sa kojima nije zaključen ugovor o dodeli bespovratnih sredstava po osnovu Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu nove opreme u 2023. godini, br. 141-401-385/2023-04 od 24.2.2023. godine koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (dalje: Pokrajinski sekretarijat);
 5. koja dostave verodostojan dokaz o neophodnosti nabavke tražene opreme za uspostavljanje novog ili proširivanje postojećeg komercijalnog angažmana sa multinacionalnom kompanijom – Pismo preporuke konkretne multinacionalne kompanije ili Pismo preporuke dobavljača multinacionalne kompanije, uz Izjavu multinacionalne kompanije o aktivnom dobavljaču na Konkursom predviđenom obrascu – samo za Komponentu 2.

 

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, odnosno nije dozvoljeno da podnosilac prijave podnese prijavu za obe komponente Konkursa.

Podnosilac prijave je dužan da za realizaciju investicionog projekta obezbedi učešće od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili iz drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć.

Podnosioci prijave moraju tokom trajanja Konkursa obezbediti prijem i uslove za rad terenske kontrole.

IV

Prijava i obavezna dokumentacija

Podnosilac prijave podnosi Pokrajinskom sekretarijatu prijavu za dodelu bespovratnih sredstava isključivo na propisanom obrascu, na srpskom jeziku.

Uz Prijavu na propisanom obrascu, koja je uredno popunjena, podnosilac prijave dužan je da priloži i sledeću obaveznu dokumentaciju:

 1. Izvod o registraciji iz Registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre – kopija (u daljem tekstu: APR)
 2. Finansijski izveštaj registrovan kod Agencije za privredne registre za 2022. godinu kao i konsolidovani finansijski izveštaj za 2022. godinu ako je podnosilac u obavezi izrade konsolidovanog finansijskog izveštaja;
 3. Izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja na dan 9.2023. godine;
 4. Potvrda o danima blokade u periodu od 1.1.2022. godine do dana objave Konkursa (original ili overena kopija);
 5. Potvrda APR-a ili nadležnog Privrednog suda da protiv privrednog društva nije pokrenut postupak stečaja u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija (original ili overena kopija);
 6. Uverenje MUP-a po mestu prebivališta zakonskih i ostalih zastupnika u privrednom društvu da nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti – (original ili overena kopija);
 7. Uverenje nadležnog Osnovnog suda da se protiv zakonskih i ostalih zastupnika u privrednom društvu ne vodi krivični postupak (original ili overena kopija);
 8. Potvrda APR-a ili Uverenje Privrednog suda nadležnog po sedištu privrednog društva, da privredno društvo nije osuđivano za učinjen privredni prestup u obavljanju privredne delatnosti (original ili overena kopija);
 9. Uverenje Poreske uprave Republike Srbije o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa (original ili overena kopija);
 10. Uverenje nadležnog organa JLS o izmirenju obaveza prema lokalnoj poreskoj administraciji (original ili overena kopija);
 11. Izvodi iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja na dan objave konkursa tj. 8.9.2023. i 12 meseci unazad;
 12. Izjavu o ispunjavanju uslova Konkursa i kumulaciji državne pomoći u skladu sa članom 7. Zakona o kontroli državne pomoći (“Sl. glasnik RS”, br. 73/2019) (Izjava br. 1);
 13. Izjavu o korišćenju finansijskih izvora koji ne sadrže državnu pomoć (Izjava br. 2);
 14. Izjava o opremi i kredibilnom dobavljaču (Izjava br. 4);
 15. Izjava o obezbeđenom poslovnom prostoru sa najmanje 3 fotografije pogona i postojećih mašina (Izjava br. 5);
 16. Izjava ekskluzivnog distributera opreme (Izjava br. 6) – samo ukoliko se oprema koja je proizvedena u Republici Srbiji kupuje od ekskluzivnog distributera;
 17. Izjava o korišćenju sredstava Sekretarijata u prethodne dve godine (Izjava br. 3);
 18. Izvodi iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja na dan 8.9.2021. godine i na dan 8.9.2023. godine;
 19. Zbirne kartice kupaca (200 do 206) i dobavljača (431 do 436) sa ukupnim prometom za 2021. i za 2022. godinu;
 20. Zbirne kartice konta 520 i 521 za 2022. godinu;
 21. Predračun/ponudu/predugovor kredibilnog dobavljača opreme/distributera za traženu opremu, sa iskazanom neto vrednošću;
 22. Izjava (svih) osnivača o visini imovine, visini prihoda i prosečnom broju zaposlenih na dan 31.12.2022. godine osnivača (samo za podnosioce prijave čiji je član strano pravno lice);
 23. Popunjeno i potpisano Pismo preporuke multinacionalne kompanije na propisanom obrascu – samo za Komponentu 2;
 24. Popunjeno i potpisano Pismo preporuke dobavljača multinacionalne kompanije na propisanom obrascu – samo za Komponentu 2, za podnosioce koji komercijalni aranžman sa multinacionalnom kompanijom ostvaruju preko dobavljača;
 25. Izjava multinacionalne kompanije o statusu aktivnog dobavljača na propisanom obrascu – samo za Komponentu 2, za podnosioce koji komercijalni aranžman sa multinacionalnom kompanijom ostvaruju preko dobavljača.

Na predračunu/ponudi/predugovoru jasno mora biti naveden datum nakon objave Konkursa i mora biti naznačeno da je oprema koja se isporučuje nova.

Dokumentacija koja se podnosi za stranog državljanina mora biti prevedena i izdata u skladu sa propisima države u kojoj je izdata.

Sva dokumentacija ne sme da bude starija od dana objavljivanja Konkursa.

Zadržava se pravo da se od podnosioca prijave i/ili dobavljača traži i dodatna dokumentacija.

Neblagovremene, nepotpune, netačne, nedozvoljene, nečitke i neuredne prijave, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu, kao i one koje su pisane rukom neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

V

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava na Konkurs teče od 8.9.2023. godine i traje zaključno sa 4.10.2023. godine, računajući i taj dan.

VI

Način ocenjivanja prijava i dodela sredstava

Prijave ocenjuje Komisija formirana Rešenjem pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (dalje: pokrajinski sekretar), a na osnovu kriterijuma koji su sastavni deo Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini (u daljem tekstu: Pravilnik).

Konačnu odluku o dodeli bespovratnih sredstava donosi pokrajinski sekretar, uzimajući u obzir preporuke Skupštine društva Razvojne agencije Vojvodine.

Odluka o dodeli sredstava objavljuje se na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata.

U slučaju da predviđena sredstva za jednu komponentu ne budu utrošena do Konkursom utvrđenog iznosa, ista se raspoređuju na drugu komponentu.

VII

Obaveze korisnika sredstava

Korisnici sredstava su u obavezi da opremu koja je predmet Konkursa kupe, u potpunosti isplate, evidentiraju u poslovnim knjigama, osiguraju sa vinkulacijom u korist Pokrajinskog sekretarijata i puste u rad (rok nabavke opreme) najkasnije do 1.12.2024. godine, kao i da kompletnu finansijsku dokumentaciju u roku od 7 (sedam) dana po izvršenju ove obaveze dostavi Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretarijat).

Odmah nakon kupovine opreme Korisnik sredstava je u obavezi da osigura opremu kod osiguravajućeg društva od posledica loma, požara, poplave i krađe na pun iznos neto vrednosti opreme za sve rizike kao i da polisu vinkulira u korist Pokrajinskog sekretarijata za vreme trajanja perioda obaveznog korišćenja opreme.

Korisnici sredstava tokom perioda obaveznog korišćenja opreme koji traje tri godine od dana upisa zaloge moraju izvršavati sledeće obaveze:

 1. Opremu ne smeju otuđiti, opteretiti, na drugi način njom raspolagati niti je eksploatisati suprotno njenoj nameni i prirodi delatnosti;
 2. Ne smeju smanjivati broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih u trenutku objave Konkursa;
 3. Moraju obezbediti prijem i uslove za rad terenske kontrole;
 4. Moraju dostavljati godišnje izveštaje (kartica osnovnih sredstava i izvod o plaćanju polise osiguranja) Razvojnoj agenciji Vojvodine.

VIII

Sredstva obezbeđenja

Korisnik kome su odobrena sredstva dužan je da, najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana potpisivanja Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom, priloži bankarsku garanciju izdatu od poslovne banke koja je registrovana na teritoriji Republike Srbije, odnosno bankarsku garanciju strane poslovne banke za koju je konfirmaciju izvršila domaća poslovna banka, bezuslovnu i plativu na prvi poziv u korist Sekretarijata sa rokom važnosti do 31.12.2024. godine.

Pored bankarske garancije, Korisnik sredstava je dužan da priloži dve registrovane i potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate, u skladu sa propisom koji utvrđuje visinu stope zakonske kamate.

Nakon izvršene terenske kontrole od strane Pokrajinskog sekretarijata, Korisnik je dužan da zaključi ugovor o zalozi sa Pokrajinskim sekretarijatom i na osnovu njega upiše zalogu prvog založnog reda u korist Pokrajinskog sekretarijata u Registar založnog prava, kao i da snosi troškove upisa. Nakon upisa založnog prava, Pokrajinski sekretarijat će na zahtev Korisnika sredstava izvršiti povrat bankarske garancije i menica.

U slučaju da Korisnik sredstava ne dostavi bankarsku garanciju do roka predviđenog Ugovorom, Ugovor neće proizvesti pravno dejstvo.

Umesto zaloge prvog založnog reda, kao sredstvo obezbeđenja nakon kupovine opreme, Pokrajinski sekretarijat može prihvatiti bankarsku garanciju izdatu od poslovne banke koja je registrovana na teritoriji Republike Srbije, odnosno bankarsku garanciju strane poslovne banke za koju je konfirmaciju izvršila domaća poslovna banka, bezuslovnu i plativu na prvi poziv u korist Sekretarijata sa rokom važnosti od tri godine od dana izvršene terenske kontrole od strane Pokrajinskog sekretarijata.

IX

Način dostavljanja prijava

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom:

Пријава за конкурс Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

 

II JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU

PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA KUPOVINU NOVE OPREME U 2023. GODINI

141-401-8740/2023-01

 

KOMPONENTA ____________

(obavezno upisati 1 ili 2)

 

Podnosilac prijave: …………………………………………………………

 

Adresa podnosioca prijave: ……………………………………………….

 

NE OTVARATI

ili dostaviti lično na Pisarnicu pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 časova do dana za podnošenje prijava.

Dodatne informacije mogu se dobiti od:

Komponenta 1:

Stefan Davidović, 021/487-4158, stefan.davidovic@vojvodina.gov.rs

Teodora Đedovac, 063/88-04-107 teodora.djedovac@vojvodina.gov.rs

 Komponenta 2:

Biljana Vrzić, 021/472-32-40, biljana.vrzic@rav.org.rs

Tanja Vičević. 021/472-32-40, tanja.vicevic@rav.org.rs

Sanda Emini, 021/472-32-40, sanda.emini@rav.org.rs (Oblast Proizvodnja prehrambenih proizvoda)

 X

Informacije o preuzimanju dokumentacije u elektronskom obliku

NAPOMENA: IZMENjEN I DOPUNjEN PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA KUPOVINU NOVE OPREME U 2023. GODINI je sastavni deo Konkursa.

Konkurs, Obrazac prijave sa izjavama i Pravilnik mogu se preuzeti na sajtu www.region.vojvodina.gov.rs

[1] U smislu ovog Konkursa, pod multinacionalnom kompanijom se smatra kompanija ili grupacija/korporacija sa konsolidovanim poslovnim prihodima ne manjim od 100.000.000,00 evra, sa najmanje 1.000 zaposlenih na nivou grupacije/korporacije i poslovnim operacijama u najmanje tri zemlje u inostranstvu, sve na dan 31.12.2022. godine. Multinacionalnom kompanijom u smislu ovog Konkursa NE smatraju se banke, osiguravajuće kuće i pružaoci sličnih i ostalih finansijskih usluga, kao ni konsultantske kuće i franšize.

[2] Dobavljač multinacionalne kompanije jeste ono privredno društvo čiji je direktni kupac multinacionalna kompanija.

[3] Kredibilni dobavljač opreme jeste proizvođač opreme i/ili distributer, odnosno uvoznik  za koga se na osnovu javno dostupnih informacija, kao i informacija kojima raspolažu Pokrajinski sekretarijat i Razvojna agencija Vojvodine (Baza dobavljača), može nesumnjivo zaključiti da se bavi proizvodnjom/uvozom/distribucijom tražene opreme i da poseduje kadrovske, finansijske i tehničko-tehnološke kapacitete neophodne za izradu i isporuku tražene opreme. Komisija može da zatraži dodatnu dokumentaciju od podnosioca prijave i/ili direktno od dobavljača.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

Konkurs možete preuzeti ovde