Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala u 2017. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala u 2017. godini

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 53.000.000,00 dinara (slovima: pedesettrimilionadinara), obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu, u okviru Programa 1509 – Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, Programska aktivnost 1001 – Podrška razvoju preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, Funkcionalna klasifikacija 411 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, Ekonomska klasifikacija 454 – Subvencije privatnim preduzećima, Ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, Izvor finansiranja 01 00 – Prihodi iz Budžeta.

Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis  državne pomoći.

CILJ
Cilj dodele bespovratnih sredstava je jačanje konkurentnosti privrednih subjekata i povećanje ukupnog privrednog rasta i razvoja preduzetništva u AP Vojvodini putem olakšavanja započinjanja novih proizvodnih ciklusa i stimulisanja stvaranja nove dodatne materijalne vrednosti namenjene tržištu.

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala koji je kupljen, isporučen i isplaćen u celosti, nakon 1. januara 2017. godine do raspisivanja Javnog konkursa.

Repromaterijal mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta.

VISINA SREDSTAVA
Visina odobrenih sredstava utvrđuje se na osnovu dostavljenog računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice i izvoda računa iz banke o plaćanju repromaterijala.

Sredstva se odobravaju u visini od najmanje 250.000,00 dinara do najviše 1.250.000,00 dinara, odnosno do 50% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke.

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

U izuzetnim slučajevima, na predlog komisije za pregled prijava, refundiraće se troškovi nabavka repromaterijala do 70% vrednosti. Navedeni izuzetak se odnosi na privredne subjekte čije se sedište nalazi na teritoriji opština koje su prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, razvrstane u grupu čiji je stepen razvijenosti ispod 60% republičkog proseka.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva, zadruge i preduzetnici koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu APR) najkasnije do 31. decembra 2015. godine i to:

1.    privredna društva, registrovana u APR-u kao privredna društva ili zadruge, koja su, prema finansijskim izveštajima za 2015. i 2016. godinu, razvrstana na mikro ili mala privredna društva u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl. gl. RS“, br. 62/2013), kao i
2.    preduzetnici koji vode dvojno ili prosto knjigovodstvo (bez preduzetnika paušalnih obveznika poreza od samostalne delatnosti).

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Učesnik na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:
1)    da je upisan u registar APR najkasnije do 31. decembra 2015. godine i ima sedište odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine;
2)    da je pozitivno poslovao u 2015. i 2016. godini (iskazao neto dobitak);
3)    da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;
4)    da nad njim nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;
5)    da nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
6)    da podnosilac prijave i dobavljač/prodavac repromaterijala koji se nabavlja, nisu povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima;
7)    da podnosilac prijave prema finansijskom izveštaju za 2016. godinu, ima najmanje jedno zaposleno lice;
8)   da nije u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;
9)   da u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine (period 2015-2017. godina) nije primio državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;
10)  da nije primio bespovratna sredstva iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći za iste namene, u prethodnoj ili tekućoj godini.

Učesnik na Javnom konkursu može podneti samo jednu prijavu za refundiranje troškova nabavke maksimalno 3 (tri) različita repromaterijala i to od najviše 2 (dva) različita dobavljača/prodavaca.

Repromaterijal ne može biti kupljen od fizičkog lica, osim ako je prodavac preduzetnik.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI
Učesnik na Javnom konkursu podnosi:
1)    Popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac prijave na Javni konkurs (preuzima se sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs );
2)    Izvod o registraciji (registrovanim podacima) privrednog subjekta iz APR, ne stariji od datuma objavljivanja Javnog konkursa (original ili overena fotokopija);
3)    Uverenje Poreske uprave da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne lokalne Poreske uprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, ne starija od 31. marta 2017. godine (originali ili overene fotokopije);
4)    (a) –     Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva –kopija Izveštaja za statističke potrebe (SI) sa stanjem na dan 31. decembar 2016. godine koji je predat APR (obrasci: bilans stanja, bilans uspeha i statistički bilans);
(b) –     Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva – kopije: (1) bilansa uspeha za 2015. i 2016. godinu (obrazac BU) sa overom Poreske uprave i (2) poreskog bilansa obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za 2015. i 2016. godinu (obrazac PB2);
5)    Račun-otpremnica ili ugovor-otpremnica za kupljeni repromaterijal (original ili overena fotokopija) i kopije izvoda računa iz banke o plaćanju istog (ne starije od 1. januara 2017. godine do dana raspisivanja konkursa);
6)    Izjave koje se daju pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, u prilogu prijavnog obrasca (na internet prezentaciji Sekretarijata):
(1)    o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;
(2)    o saglasnosti za korišćenje datih podataka;
(3)    o primljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis);
(4)    o dosadašnjem korišćenju sredstava Sekretarijata;
(5)    o nepostojanju neizmirenih obaveza;
(6)    o povezanim licima;
(7)    da se ne vode sudski postupci;
(8)    o broju zaposlenih osoba sa invaliditetom.

Ukoliko je podnosilac prijave nosilac nagrada i priznanja za ostvarene poslovne rezultate u periodu 2015-2017. godina priložiti overene kopije dokumenata kojima se to dokazuje.

Ako se nabavljen repromaterijal koristi za inovaciju proizvoda ili procesa priložiti odgovarajući dokaz.

Kada se prilažu dokumenta na stranom jeziku dostaviti i prevod na srpski jezik sa overom sudskog tumača.

Dokumentacija podneta na Javni konkurs ne vraća se.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE
Prijava se podnosi isključivo na konkursnom obrascu koji se može preuzeti sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „NE OTVARATI“ – „Prijava na Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala u 2017. godini“, poštom ili lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (na gornju adresu).

Rok za podnošenje prijava je do 18. maja 2017. godine.

Neće se razmatrati prijave koje su neblagovremene, nedopuštene, nepotpune i nerazumljive, kao i prijave u kojima vrednost repromaterijala za čije troškove nabavke se traži subvencija, izosi do 500.000,00 dinara bez PDV.

DONOŠENjE ODLUKE
Odluku o dodeli sredstava donosi Pokrajinski sekretar za privredu i turizam na predlog komisije.

Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na internet prezentaciji Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Sekretarijat će, nakon donošenja Odluke, kontaktirati samo učesnike konkursa kojima su sredstva odobrena.

Na osnovu Odluke o dodeli sredstava, sa Korisnikom sredstava zaključiće se ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze. Korisnik sredstava je dužan da pre zaključenja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava otvori poseban namenski račun kod Uprave za trezor ili da dostavi dokaz o otvorenom posebnom namenskom računu (kopija kartona deponovanih potpisa sa pripadajućim JBKJS).

Detaljnije