Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Javni poziv za PROGRAM PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLJAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA

Javni poziv za PROGRAM PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLJAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLJAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U 2020. GODINI

 

 

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje višegodišnjeg Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija (u daljem tekstu: Program) ima za cilj podršku privrednim društvima u proizvodnim delatnostima da kroz unapređenje svojih poslovnih performansi ispune uslove da postanu dobavljači multinacionalnih kompanija (u daljem tekstu: MNK).

 

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

 

Podnosilac prijave mora da ispunjava sve sledeće opšte uslove:

1. da je registrovan u Agenciji za privredne registre, zaključno sa 1. januarom 2017. godine;

2. da nije u državnoj svojini;

3. da nije deo grupacije koja ispunjava uslove za status MNK ;

4. da je pretežna delatnost Podnosioca prijave u: sektoru automobilske industrije – uređaji i komponente za automobilsku industriju (plastika, guma, mašine / oprema); sektoru mašina i opreme za druge namene; sektoru obrade metala; sektoru gume i plastike; sektoru proizvodnje kućnih aparata i delova kućnih aparata; sektoru električnih i elektronskih sistema i elemenata električnih i elektronskih sistema;

5. da njegovi proizvodi pripadaju grupi direktnih/indirektnih materijala koji se nalaze u lancu vrednosti industrijskih sektora iz tačke 4;

6. da nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći;

7. da nije povezano lice sa kupcem/potencijalnim kupcem u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima;

8. da nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak, postupak reorganizacije ili postupak likvidacije;

9. da u prethodnih 12 meseci počev od dana podnošenja prijave nije registrovan kao lice u blokadi duže od 14 dana u kontinuitetu, odnosno ukupno 30 dana;

10. da ima izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

11. da ima minimum 10 zaposlenih na neodređeno vreme, na dan 31.12.2019. godine, prema evidenciji CROSO;

12. da je ostvario poslovni prihod u 2019. godini od najmanje 300.000,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti;

13. da vrednost osnovnih sredstava, u bilansu stanja u 2019. godini, nije manja od 300.000,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti;

14. da poseduje implementiran sistem kvaliteta ISO 9001;

15. da nije odustao od učešća u Programu prethodne godine.

 

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

 

Programom se sufinansiraju aktivnosti korisnika Programa na pripremi i realizaciji unapređenja poslovnih performansi, a u skladu za zahtevima multinacionalnih kompanija.

Programom će se sufinansirati sledeće grupe aktivnosti:

• Ulaganje u materijalnu imovinu Korisnika Programa, pod čime se podrazumeva kupovina proizvodne opreme (do 3 godine starosti) – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u visini do 40% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 12.000.000 RSD;

• Ulaganje u materijalnu imovinu Korisnika Programa, pod čime se podrazumeva unapređenje proizvodnih hala, u skladu sa tehnološkim zahtevima ciljanih industrijskih sektora  – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u visini do 60% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 10.000.000 RSD;

• Ulaganje u materijalnu imovinu Korisnika Programa, pod čime se podrazumeva kupovina i instalacija opreme za automatizaciju / digitalizaciju / optimizaciju postojećih proizvodnih procesa, kao i naprednih sistema / opreme za međufaznu kontrolu kvaliteta i kvaliteta gotovih proizvoda – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u visini do 70% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 15.000.000 RSD;

• Konsultantska podrška za optimizaciju proizvodnih procesa u skladu sa očekivanim standardima upravljanja proizvodnim procesima u ciljnim sektorima, posebno optimizacija postojećih proizvodnih linija, uspostavljanje serijske proizvodnje i primena kontrole kvaliteta – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u visini do 70% do ukupne vrednosti opravdanih troškova a u maksimalnom iznosu od 5.000.000 RSD;

• Konsultantska podrška za uvođenje ili unapređenje korporativnog upravljanja, posebno upravljanje bazirano na rezultatima, strateško i operativno planiranje, upravljanje ljudskim resursima, istraživanje tržišta , izveštavanje kao i izrada i implementacija softverskih rešenja za optimizaciju poslovnih procesa i načina donošenja odluka – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u visini do 70% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 2.500.000 RSD

• Konsultantska podrška za sertifikaciju sistema kvaliteta prema zahtevima standarda specifičnih industrijskih grana – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u visini do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 2.500.000 RSD.

 

RAS zadržava pravo da koriguje konačni procentualni udeo sufinansiranja.

Svaki Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu, s tim što može da aplicira za više od jedne aktivnosti koje su prethodno definisane, a do maksimalnog iznosa intervencije.

 

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za realizaciju ovog Programa, opredeljen je budžet u iznosu od 290.000.000,00 RSD.

Ovim programom RAS, kroz sufinansiranje opravdanih troškova projektnih aktivnosti, odobrava bespovratna sredstva radi realizacije definisanih aktivnosti.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po korisniku Programa iznosi 23.000.000,00 dinara, koliki je i prag za dodelu „de minimis“ državne pomoći. Ukoliko je isto privredno društvo već bilo korisnik državne pomoći u tekućoj i prethodne 2 godine, iznos odobrenih bespovratnih sredstava će biti umanjen za taj iznos.

RAS će sufinansirati projekte korisnika Programa kroz refundaciju celokupnog iznosa troškova nastalih u vezi realizacije aktivnosti obuhvaćenih Planom unapređenja korisnika Programa, a koji predstavljaju opravdane troškove u smislu ovog Programa, a nakon završetka projektnih aktivnosti, odnosno nakon kompletne realizacije Plana unapređenja verifikovane od strane RAS, a zajedno sa dostavljenim obrascem zahteva za isplatu.

Izuzetno, za aktivnosti kupovine proizvodne opreme (do 3 godine starosti), opreme za automatizaciju / digitalizaciju / optimizaciju, kao i opreme za međufaznu kontrolu kvaliteta i kvaliteta gotovih proizvoda, sufinansiranje projekata korisnika Programa može se realizovati kroz isplatu avansa, u visini od maksimalno 30% odobrenog iznosa, i refundaciju preostalog iznosa opravdanih troškova, a nakon završetka projektnih aktivnosti za ulaganje u materijalnu imovinu (u smislu ovog Programa).

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE

 1. Obrazac 1 – uredno popunjena Prijava, potpisana od strane zakonskog zastupnika, odnosno  ovlašćenog lica za zastupanje;
 2. Obrazac 2 – Izjava o prihvatanju uslova Programa i dodeljenoj državnoj pomoći de minimis;
 3. Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja Javnog poziva;
 4. Kopija sertifikata sistema kvaliteta[1] overena od strane javnog beležnika;
 5. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj podnosioca prijave za 2019. godinu – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu izdata od APR. Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu, dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2019. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pisanu izjavu zakonskog zastupnika Podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu;
 6. Pismo preporuke MNK, ili dobavljača MNK, u formi propisanoj od strane RAS (opciono);
 7. Obrazac 3 – Izjava MNK o statusu aktivnog dobavljača (opciono);
 8. Ugovor o poverljivosti informacija između RAS i Podnosioca prijave.

 

Ako RAS iz dostavljene dokumentacije ne može da utvrdi bitne činjenice za odlučivanje o učešću u Programu zadržava pravo da od Podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju, ukoliko to smatra celishodnim.

 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni poziv za učešće u Programu je raspisan 02. marta 2020. godine.

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom, se podnose lično ili preporučenom poštom u štampanoj formi, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, na adresu:

Razvojna agencija Srbije

Kneza Miloša 12/III,

11000 Beograd

sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće u Programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija.

Uputstvo i svi prateći obrasci dostupni su na internet stranici: www.ras.gov.rs

Detaljnije informacije možete se obratiti elektronskim putem na adresu dobavljaci@ras.gov.rs.

 

 

Prateća dokumentacija:

 1. Uputstvo za Program podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija;
 2. Obrazac 1 – Prijava za učešće u Programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija;
 3. Sveska za samoprocenu;
 4. Obrazac 2 – Izjava o prihvatanju uslova Programa i „de minimis“ dodeljenoj državnoj pomoći;
 5. Format pisma preporuke za učešće u Programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija (popunjava MNK);
 6. Format pisma preporuke za učešće u Programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija (popunjava Dobavljač MNK);
 7. Obrazac 3 – Izjava MNK o statusu aktivnog dobavljača;
 8. Ugovor o poverljivosti informacija

 

Obaveštenje

U okviru Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija unesene su ispravke u okviru Uputstva za Program podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija, i to u poslednjem pasusu poglavlja 1.5 NAČIN ISPLATE. U poslednjoj rečenici ovog poglavlja stajalo je “koja nije datirana kasnije od prvog dana od donošenja Odluke o izboru Korisnika Programa”, što je izmenjeno u “koja je datirana kasnije od prvog dana od donošenja Odluke o izboru Korisnika Programa”.

 

 


[1] a) Od adekvatnog sertifikacionog tela koje je akreditovano od strane ATS ili od strane IAF MLA članice za eksterne audite ili b) od odgovarajuće institucije za industrijski specifične standarde.