Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Javni poziv za učešće na međunarodnom sajmu robnih marki u SAD

Javni poziv za učešće na međunarodnom sajmu robnih marki u SAD

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije zajednički, u skladu sa Programom internacionalizacije privrednih društava broj: 1-01-110-13/2019 od 30.10.2019. godine, objavljuju

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU ROBNIH MARKI U SJEDINjENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA

„PLMA CHICAGO“ U ČIKAGU, SAD

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije po prvi put organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na međunarodnom sajmu robnih marki „PLMA CHICAGO“ koji se održava u Čikagu, SAD, u periodu od 15. do 17. novembra 2020. godine.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

„PLMA CHICAGO“ (www.plma.com) više od 30 godina predstavlja vodeće mesto na kome se susreću proizvođači sa predstavnicima najvećih maloprodajnih lanaca na području Severne Amerike. U 2020. godini na sajmu je učestvovalo više od 1.500  izlagača iz 40 zemalja, od čega se 25 zemalja predstavilo sa nacionalnim štandovima.

Razvojna agencija Srbije snosi troškove zakupa prostora i izgradnje štanda dok izlagači snose troškove participacije koja iznosi 1.000 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan registracije menice u Registru menica od strane izlagača).

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata kao i troškove članstva u Asocijaciji proizvođača robnih marki (Private Label Manufacturers Association) u iznosu od 1.500,00 evra, koje je uslov organizatora sajma za učešće na ovom sajmu.

Pravo na učešće na nacionalnom štandu na sajmu imaju privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da su registrovani u Agenciji za privredne registre Republike Srbije;
 2. da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja i prerada iz delatnosti iz koje je sajam, a u slučaju velikih privrednih društava koji su registrovani za drugu delatnost da imaju registrovan ogranak koji se bavi proizvodnjom ili preradom iz delatnosti iz koje je sajam;
 3. da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 4. da nad njima nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 5. da su da su u prethodnoj godini izvozili svoju robu na bar jedno inostrano tržište;
 6. da nisu u teškoćama [1].

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:

 1. Obrazac 1 – Prijava (popunjena, potpisana i overena);
 2. Ispunjenost uslova delatnosti  će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na drugu delatnost, a privredni subjekat obavlja i delatnost koja je predviđena kao uslov, potrebno je dostaviti obrazloženje i dokaz za obavljanje te delatnosti;
 3. Obrazac 2 – Izjavu da Podnosilac prijave nije u teškoćama, da nije registrovan prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 4. Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti starije od tri meseca od datuma objavljivanja javnog poziva (original ili fotokopija);
 5. Menica sa meničnim pismom i kopijom kartona deponovanih potpisa ovlašćenih lica Podnosioca prijave, kao sredstvo obezbeđenja, u slučaju da se utvrdi nepoštovanje ugovornih obaveza. Uz menicu se dostavlja i kopija zahteva Podnosioca prijave za registraciju te menice u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije, koji je overen od strane poslovne banke Podnosioca prijave, kao i odštampani obrazac „Rezultati pretrage menica – Narodna banka Srbije“, sa veb sajta NBS.

Organizatori zadržavaju pravo da, ukoliko je potrebno, zatraže dodatnu dokumentaciju od podnosioca prijave.

Prijava sa kompletnom pratećom dokumentacijom dostavlja se Razvojnoj agenciji Srbije, u naznačenom roku, na adresu sajmovi@ras.gov.rs i Beograd, Kneza Miloša 12, sa naznakom za Javni poziv za učešće na međunarodnom sajmu PLMA CHICAGO.

Samo prijave sa potpunom dokumentacijom dostavljene na gore pomenutu adresu smatraće se validnim. 

Rok za podnošenje prijave je 03.02.2020. godine

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Programom internacionalizacije privrednih društava. Program internacionalizacije privrednih društava, kao i neophodne obrasce možete preuzeti na internet preuzentaciji Razvojne agencije Srbije www.ras.gov.rs  i Privredne komore Srbije www.pks.rs .

Za sve neophodne informacije možete kontaktirati predstavnika Razvojne agencije Srbije Nataliju Terzić na broj 011/3398 644 i 069/3397 902 ili predstavnika Privredne komore Srbije Zorana Delić na broj 011/3304-540 i 066/875-1207.

[1] U smislu Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći

Prateća dokumentacija:

 1. Tekst Javnog poziva
 2. Program internacionalizacije
 3. Obrazac 1 – Prijava za sajam 
 4. Obrazac 2 – Izjava
 5. Menično ovlašćenje 2020. godina 

Izvor: RAS