Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

 

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa podrške sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike kao prvi korak u implementaciji definisanih strateških ciljeva i aktivnosti.

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima MMSP koje ispunjava sledeće uslove kumulativno:

1)        da je pretežna delatnost MMSP: proizvodnja ili prerada proizvoda iz sektora prerađivačke industrije grupisane u 4 oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike, odnosno da je pretežna delatnost MMSP obuhvaćena listom klasifikacionih delatnosti koja je sastavni deo dokumentacije za ovaj program – Prilog 1.

2)         da pretežnu šifru delatnosti nije menjalo nakon objavljivanja Javnog poziva;

3)         da je u većinskom privatnom vlasništvu;

4)         da je, u trenutku podnošenja prijave, registrovano u APR Republike Srbije najmanje dve godine;

5)         da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;

6)         da je izmirilo obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

7)         da nad njim nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;

8)         da nije u teškoćama, prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;

9)         da je angažovalo Isporučioca usluge, koji je specijalizovan za pružanje predmetne usluge.

 

Programom će se sufinansirati samo projektne aktivnosti koje su započete nakon raspisivanja Javnog poziva i nisu završene do trenutka podnošenja prijave za učešće u Programu.

 

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Prihvatljive projektne aktivnosti podrazumevaju:

1)         Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja – sertifikacija i resertifikacija;

2)         Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda;

3)         Nabavka i/ili implementacija i/ili parametrizacija i/ili nadgradnja specijalizovanog softvera – „ERP“ , koja mora obuhvatiti i module koji se odnose na proizvodne procese.

 

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu za učešće u Programu u okviru koje može konkurisati za više aktivnosti.

 

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u visini do 40% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost.

Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 1.000.000,00 dinara.

Ukupan budžet Programa iznosi 50.000.000,00 dinara.

Rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

Opravdani troškovi su troškovi za koje se odobravaju bespovratna sredstva po ovom projektu,  a koji ispunjavaju sledeće uslove:

1)         da su nastali tokom realizacije projekta;

2)         da su navedeni u planiranom budžetu projekta;

3)         da su direktno vezani za aktivnosti koje se podržavaju kroz ovaj program.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE

1)   Obrazac 1 – Prijava projekta – popunjena, overena i potpisana;

2)   Obrazac 2 – Izjava Podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava i dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) – popunjena, overena i potpisana;

3)   Ponuda Isporučioca za predloženi projekat, koja mora da sadrži: jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. U slučaju da je cena izražena u stranoj valuti preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja ponude. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike snosi Korisnik.

4)   Dokumentacija o kompetencijama Isporučioca usluge

•     ukoliko Podnosilac prijave podnosi projekat koji se odnosi na aktivnost pod rednim brojevima 1 i 2, u delu Prihvatljive projektne aktivnosti:

–     dokaz da je Isporučilac usluge akreditovan za pružanje predmetne usluge;

•       ukoliko Podnosilac prijave podnosi projekat koji se odnosi na aktivnosti pod rednim brojem 3, u delu Prihvatljive projektne aktivnosti:

–     referentnu listu sa minimum 5 preporuka (ne starije od 3 godine) klijenata iz pripadajućih sektora. Preporuke dostaviti na memorandumu klijenta, sa detaljnim opisom vrste usluge i periodom izvršenja.

5)   Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja Javnog poziva – orginal ili overena kopija od strane nadležnog organa overe).

6)   Finansijska dokumentacija: Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2018. godinu – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja izdata od APR.

Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu, potrebno je da dostavi bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2018. godinu, potpisan i overen od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pismenu izjavu zakonskog zastupnika privrednog društva o verodostojnosti i isovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu.

7)   Kontrolna lista (dopunski obrazac – nije obavezan).

 

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u ARRA, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške sektorima prerađivačke industrije.

 

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije „RARIS“

Adresa: Trg oslobođenja bb, Zaječar

Telefon: 019/426-376, 019/426-377

E-mail: office@raris.org

www.raris.org

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „BANAT“

Adresa: Čarnojevićeva 1, Zrenjanin

Telefon: 023/510-567, 023/561-064

E-mail: office@rcrbanat.rs

www.banat.rs

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Adresa: Pana Đukića 42, Leskovac

Telefon: 016/315-0115, 016/3150-114

E-mail: info@centarzarazvoj.org

www.centarzarazvoj.org

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Adresa: Cara Dušana 77, Kraljevo

Telefon: 036/397-777,  036/397-770

E-mail: office@kv-rda.org

www.kv-rda.org

Regionalna razvojna agencija „JUG“

Adresa:  Kej Kola srpskih sestara 3/2, Niš

Telefon: 018/515-447, 018/522-659

E-mail: info@rra-jug.rs

www.rra-jug.rs

Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“

Adresa: Petra Ćelovića bb, Užice

Telefon: 031/523-065, 031/510-098

E-mail: office@rrazlatibor.rs

www.rrazlatibor.co.rs

Regionalna razvojna agencija Bačka

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 20/II sprat, Novi Sad

Telefon: 021/557-781

E-mail: office@rda-backa.rs

www.rda-backa.rs

Regionalna razvojna agencija Srem

Adresa: Glavna 172, Ruma

Telefon: 022/470-910

E-mail: office@rrasrem.rs

www.rrasrem.rs

Regionalna razvojna agencija Sandžaka – SEDA

Adresa: 7. jula bb, Novi Pazar

Telefon: 020/332-700, 020/317-551 (fax)

E-mail: office@seda.org.rs

www.seda.org.rs

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja

Adresa: Kralja Petra I broj 22, Kragujevac

Telefon: 034/302-701, 034/302-702

E-mail: officekg@redasp.rs

www.redasp.rs

Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd

Adresa: Topličin venac 11/4, Beograd

Telefon: 011/2186-730, 011/2186-740

E-mail: office@rarei.rs

www.rarei.rs

Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine

Adresa: Jovana Cvijića 20, Loznica

Telefon: 015/876-096, 015/875-993

E-mail: office@rrappr.rs

www.rrappr.rs

Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje

Adresa: Stari korzo 30/3, Požarevac

Telefon: 012/510-824

E-mail: office@rra-bp.rs

www.rra-bp.rs

Regionalna razvojna agencija PANONREG

Adresa: Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica

Telefon: 024/554-107

E-mail: office@panonreg.rs

www.panonreg.rs

Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga d.o.o Kruševac

Adresa: Tanaska Rajića 18/3, Kruševac

Telefon: 037/202-336

E-mail: office@arrro.rs

www.arrro.rs

Regionalna razvojna agencija „Južni Banat“

Adresa: Karađorđeva br.4, Pančevo

Telefon: 013/2190-314, 013/2190-315

E-mail: office@rrajuznibanat.rs

www.rrajuznibanat.rs

 

Uputstvo za sprovođenje Programa i svi prateći obrasci dostupni su na sajtu RAS: www.ras.gov.rs, a za sve dodatne informacije možete se obratiti RAS elektronskim putem na adresu: 4sektora2019@ras.gov.rs

 

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30.09.2019. godine.

Prateća dokumentacija: