Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU RANOG RAZVOJA

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU RANOG RAZVOJA

U skladu sa odredbama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 149/20) i Programa rasporeda i korišćenja sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za 2021. godinu, koji je sastavni deo Zaključka Vlade RS 05 Broj: 401-994/2021 od 4. februara 2021. godine.

                                           Fond za inovacionu delatnost

objavljuje

               Javni poziv za Program ranog razvoja (MINI GRANTS PROGRAM)

Cilj programa je da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, kroz osnivanje „start-up“ i/ili „spin-off“ kompanija u privatnom sektoru, tako što će obezbediti finansiranje za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju i skalabilan poslovni model.

Maksimalni iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost (u daljem tekstu: „Fond“) može dodeliti po pojedinačnom projektu je 80.000 evra.

Finansiranje dodeljeno od strane Fonda može pokriti:

 • Maksimum 70% ukupnih troškova projekta (Odobreni Budžet Projekta).

Svaki Podnosilac Prijave mora obezbediti obavezno sufinansiranje za projekat na sledeći način:

 • Minimum 30% ukupnog Odobrenog Budžeta Projekta.

Sufinansiranje od strane Podnosioca Prijave mora doći iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda ili bilo kog drugog javnog programa finansiranja.

Pravila „de minimis“ državne pomoći se primenjuju na sredstva koja Korisnik granta dobija od Fonda kroz ovaj Program u skladu sa Pravilnikom Fonda o pravilima za dodelu državne pomoći.

Trajanje projekta u okviru Programa ranog razvoja može biti najviše do 12 meseci.

Fond će razmotriti finansiranje projekata iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora. Ipak, ovaj program je usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije u Srbiji, koja se fokusira na četiri prioritetna domena:

 • Hrana za budućnost;
 • Informaciono-komunikacione tehnologije (uključujući poseban fokus na Veštačku Inteligenciju, kako je to predviđeno Strategijom razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2020-2025);
 • Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
 • Kreativne industrije.

Najmanje 50% raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv biće opredeljeno za prijave iz gorenavedenih prioritetnih domena, ukoliko bude dostupno dovoljno kvalitetnih projekata.

Uslovi učešća:

Podnosilac Prijave je:

 • Mikro ili malo privredno društvo u većinskom privatnom vlasništvu rezidenata Republike Srbije (51% ili više), osnovano u Srbiji  i ne starije od pet (5) godina u trenutku podnošenja Prijave;

ILI

 • Tim koji se sastoji od najviše 5 članova (osoba). Uloge i obaveze članova tima moraju biti jasno obrazložene u Prijavi.

U slučajevima gde je Prijava podneta od strane tima (koji još uvek nije formalno i legalno uspostavljeno privredno društvo), primenjivaće se sledeće:

 • Ukoliko je finansiranje odobreno, Podnosioci Prijave će biti u obavezi da osnuju privredno društvo koje će biti korisnik granta i pravno odgovorno za sprovođenje projekta;
 • Novoosnovano privredno društvo mora biti najmanje 51% u vlasništvu članova tima koji su podneli Prijavu (procenat vlasništva između članova tima je predmet njihovog dogovora);
 • Novoosnovano privredno društvo mora biti najmanje 51% u privatnom vlasništvu i u većinskom vlasništvu rezidenata Republike Srbije.

Privredna društva koja ispunjavaju bilo koji od sledećih kriterijuma, NISU podobna za prijavu:

 • Privredno društvo je prikupilo 500.000 evra ili više iz različitih izvora finansiranja (kapital, zaduživanje ili grant), javnih ili privatnih;
 • Ostvarilo je prihode od 2.500.000 evra ili više u toku bilo koje od prethodne 3 godine, ili je 25% ili više u vlasništvu privrednog društva koje ispunjava ovaj kriterijum (ovo se ne odnosi na fondove rizičnog ili privatnog kapitala ili slična privredna društva koja se bave investiranjem);
 • Finansirano je kroz bilo koji od programa Fonda za iste aktivnosti;
 • Povezano je lice  ili je 10% ili više u vlasništvu velikog privrednog društva  (domaćeg ili stranog).

Podnosilac Prijave ne može primiti više od 600.000 evra sredstava grant finansiranja kroz bilo koji program Fonda (uključujući Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija, Program saradnje nauke i privrede, Program TTF i drugi) tokom celokupnog vremena postojanja privrednog društva koje se prijavljuje za finansiranje. Ovaj maksimalni iznos uključuje dodeljeni iznos finansiranja svim njegovim bivšim, sadašnjim i budućim povezanim licima  (uključujući zavisna društva, kontrolisana društva i povezana društva koja su promenila svoje poslovno ime).

Sledeće budžetske kategorije su podobne za finansiranje:

 • Ljudski resursi (mogu uključivati sve pripadajuće poreze i doprinose za zaposlene koji rade na projektu);
 • Oprema i materijal za istraživanje i razvoj;
 • Poslovni prostor i podrška poslovanju (do maksimalnog iznosa od EUR 1,000  mesečno);
 • Eksterne usluge vezane za istraživanje i razvoj, usluge podizvođača;
 • Stručnjaci/savetnici za istraživanje i razvoj;
 • Troškovi marketinga, prodaje i poslovnog savetovanja (do maksimalnog iznosa od 20% ukupno Odobrenog Budžeta Projekta, uključuje savetnike za razvoj poslovanja, istraživanje tržišta, posećivanje konferencija, troškove putovanja (bez dnevnica), izradu promotivnog materijala, dizajn i kreiranje internet stranice);
 • Prijava patenta i prateći troškovi, sertifikacije.

Sledeće budžetske kategorije nisu podobne za finansiranje:

 • Otplaćivanje kamata ili duga;
 • Plaćanja i provizije za moguće gubitke ili dugove u budućnosti;
 • Troškovi za koje Korisnik granta prijavi da se finansiraju kroz neku drugu akciju ili radni program iz drugih javnih izvora finansiranja;
 • Kupovina zemljišta ili zgrada, uključujući bilo kakvo renoviranje;
 • Gubici po osnovu negativnih kursnih razlika, naknade i kazne;
 • Krediti trećim licima;
 • Nefinansijska ulaganja;
 • Troškovi zarada za zaposlene u državnoj administraciji;
 • Porezi, uključujući PDV, carine i naknade;
 • Troškovi reprezentacije;
 • Troškovi regrutovanja, preseljenja ili pretplate;
 • Nabavka polovnih ili prefabrikovanih dobara;
 • Aktivnosti koje su navedene u Fondovom Okvirnom planu za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima pod odeljkom Izuzeci dostupnom na http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/prr-dokumentacija-2021;
 • Isplata gotovine sa namenskog računa projekta;
 • Troškovi dnevnica.

Prijave će biti procenjene na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Kvalifikacije menadžmenta i ključnog osoblja i sposobnost kompanije/tima da realizuje projekat;
 • Inovativna tehnologija, proizvod ili usluga; korisnost i jedinstvenost inovacije; jasno određena i nesporna prava intelektualne svojine;
 • Jasna tržišna potražnja i potencijal za komercijalizaciju;
 • Potencijal za ostvarivanje prihoda/strateškog partnerstva u roku od dve do tri (2-3) godine nakon početka projekta;
 • Izvodljiva metodologija i sposobnost implementacije;
 • Korišćenje sredstava i adekvatnost budžeta projekta;
 • Upravljanje rizikom tehnologije i implementacije.

Samo će Prijave koje ispunjavaju sve gore navedene kriterijume biti predložene za finansiranje. Dodatni detalji u vezi sa procesom procene mogu se naći u Smernicama za procenu projekata (eng. „Review Guidelines“), dostupnim na:  http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/prr-dokumentacija-2021.

Potrebna dokumentacija za Prijavu:

Da bi se Prijava uzela u razmatranje i bila procenjena, potrebno je da bude dostavljena kao kompletan, strukturirani paket dokumenata u okviru datog vremenskog roka za dostavljanje Prijava, u elektronskoj formi putem Fondovog internet portala. Kompletan set neophodne dokumentacije Prijave je dostupan na internet stranici Fonda: http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/prr-dokumentacija-2021. Podnosioci Prijave moraju koristiti predefinisane obrasce dokumenata koje je obezbedio Fond.

Da bi se prijavili za finansiranje, Podnosioci Prijave moraju podneti sledeću dokumentaciju:

 • Izjava Podnosioca Prijave;
 • Poslovni plan;
 • Budžet projekta;
 • Prezentacija  projekta;
 • Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ –  ESQ);
 • Biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu (maksimum 5, u slobodnoj formi, na engleskom jeziku);
 • Finansijski izveštaji za  prethodnu poslovnu godinu, ukoliko je primenljivo.

Napomena: Dokumentacija Prijave mora biti dostavljena u identičnom vizuelnom i strukturnom formatu i stilu u kome se nalazi na internet stranici Fonda. Bilo koji pokušaj da se modifikuje dokumentacija Prijave putem otključavanja i/ili menjanja formula ili teksta rezultiraće diskvalifikacijom Prijave iz dalje evaluacije. Podnosioci Prijave mogu koristiti opcije za formatiranje stila u okviru predefinisanih tekstualnih polja u poslovnom planu.

Obrazac PowerPoint prezentacije je jedini izuzetak, i treba biti podnet u skladu sa uputstvima naznačenim u samom obrascu.

Zbog međunarodnog dvostepenog procesa ocenjivanja Prijave, podnesena dokumentacija predloga projekata mora biti na engleskom jeziku, osim u situacijama gde to nije primenljivo.

Moguće je podnošenje samo jedne Prijave po javnom pozivu.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 29. april 2021. godine do 15 časova.

Nepotpune Prijave, kao i Prijave koje nisu dostavljene do isteka krajnjeg roka za dostavljanje Prijava neće biti uzete u razmatranje.

Priručnik u kome su detaljno opisani uslovi Programa  ranog razvoja i set neophodne dokumentacije dostupni su na: http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/prr-dokumentacija-2021

Molimo vas da koristite sledeći link za apliciranje: http://www.inovacionifond.rs/prijava

Kontakt: minigrants@inovacionifond.rs