Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Odluka o dodeli ugovora JNMV5-16

Odluka o dodeli ugovora JNMV5-16

U postupku javne nabavke opreme za štampanje i etiketiranje, redni broj javne nabavke JNMV 5/2016, ugovor o javnoj nabavci se dodeljuje ponuđaču Perins inženjering doo Novi Sad, Milana Rakića 15, PF 287, Novi Sad, čija je ponuda kod naručioca zavedena pod brojem 02-08-0010/17 dana 12.01.2017. godine, sa kojim će se u skladu sa prihvaćenim modelom ugovora zaključiti Ugovor o javnoj nabavci predmetnih dobara.

 

Odluka o dodeli ugovora JNMV5-16