Čoka

22/03/2017

Teritorija opštine Čoke leži u istočnom delu Panonske nizije, između Tise, Moriša i Zlatice. U odnosu na Vojvodinu ona se prostire u njenom severoistočnom delu. Teritorija čokanske opštine graniči se sa teritorijama četiri opštine: sa Novim Kneževcom na severu, Kikindom na istoku, Sentom i Adom na zapadu. Na istoku jednim delom izbija na državnu granicu prema Rumuniji. Čokansku opštinu čine osam naselja: Čoka, Ostojićevo, Padej, Sanad, Jazovo, Vrbica, Crna Bara i Banatski Monoštor. Čoka kao najveće naselje predstavlja centar ove opštine. Teritorija opštine ima površinu od 321 km2 .

Reljef opštine Čoke odlikuje se svim onim elementima, koji su karakteristični za reljef severnog Banata. To je ravničarsko zemljište sa malim visinskim razlikama. Apsolutne visine se kreću od 78 m do 84 metra.
Prema popisu saopštenim iz Republičkog zavoda za statistiku, 2011.godine, u opštini Čoka u osam naseljenih mesta živi 11.388 stanovnika, dok je 2002.bilo 13.832.