Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Spisak aktivnosti i usluga koje pruža Regionalna razvojna agencija Panonreg:

Aktivnosti:

→ Informisanje, prikupljanje, stvaranje baza podataka i pružanje informacija

→ Edukacija, organizovanje edukacije i obuke nezaposlenih, kreiranje okruženja za start-up; Edukacija/trening i konsalting usluge za aktivne preduzetnike; sve u saradnji s donatorima; razvoj društva znanja.

→ Konsalting usluge – inovativnost, priprema strategija, razvojnih planova i projekata.

→ Izgradnja partnerskih odnosa sa lokalnom samoupravom , finansijskim organizacijama i donatorima.

→ Tehnička asistencija u razvoju lokalne privrede i strategije lokalnog i regionalnog razvoja – prekogranična privredna saradnja.

→ Promotivne aktivnosti.

→ Priprema i implementacija međunarodnih projekata

→ Formiranje baze podataka od MSP u regionu.

→ Izrada biznis planova, investicionih programa i studija o izvodljivosti.

→ Podrška formiranju klastera i poslovnih inkubatora u regionu.

→ Uspostavljanje NUTS 3 regiona i uspostavljanje Subotice – regionalnog centra.

→ Razvoj kreativnosti i inovativnosti nezaposlenih kao potencijalnih preduzetnika i aktivnih preduzetnika i menadžera.

→ Implementacija projekata u saglasnosti sa Strategijom razvoja Subotice.


Rezultati:

√ Pružene konsalting usluge za preko 1200 klijenata

√ Baza podataka o 750 MSP

√ Edukacija – 70 kurseva za preduzetnike i MSP sa 1500 participanata, treninzi za preko 450 nezaposlenih

√ Pripremljeno 125 biznis planova i investicionih programa, koji su realizovali investicije u vrednosti od € 13.500.000,00, i doprineli otvaranju 350 novih stalnih radnih mesta i 250 sezonskih radnih mesta

√ Učešće u pripremi Strategije lokalnog ekonomskog razvoja Subotice.

√ Kreiranje PR materijala za privlačenje investicija

√ Priprema i implementacija projekata INTERREG susedskog programa sa Mađarskom, EDEPA, Adriatica i drugih.


Međuregionalna saradnja

♦ Uspostavljeni su partnerski odnosi sa regionalnim razvojnim agencijama u Srbiji.

♦ Formiran ARRAS – Udruženje regionalnig razvojnih agencija Srbije.

♦ RRA je osnivač i član više Klastera osnovanih na području svog delovanja.


Međunarodna saradnja

♦ Izgrađeni partnerski odnosi sa regionalnim agencijama u Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Bosni i Hercegovini, Italiji i Nemačkoj.

♦ Formiranje Regionalne Agencije 2001 godine – uz podršku nemačkog GTZ (sada GIZ).

♦ Izgradnja lokalnih kapaciteta – podrška Adf/USAid

♦ Studijske ture i sajam poljoprivrednih mašina – podrška GTZ.

♦ Euroinnoregio koncept – Phare CBC Hu-Ro podrška DARFT (sada DRAFU) Segedin.

♦ Podrška ekonomskog razvoja i zaposlenosti – podrška GTZ.

♦ Prekogranična saradnja, razmena dobre prakse i promocija izvoza – podrška ADF/USAid