Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoring

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoring

 

MENTORING

 

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa objavljuje se u skladu sa Programom Ministarstva privrede – Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017. godini, koji se realizuje preko akreditovanih razvojnih agencija (ARRA).

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima, kao i zadrugama, a u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenja broja neuspešnih privrednih subjekata i zadruga, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice- mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa osnivačem i/ili odgovornim licem privrednog subjekta, odnosno menadžmentom/upravom zadruga, određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati). Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i menadžment/uprava zadruga (odnosno delegirana lica organa uprave zadruge) i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.

Metodologija standardizovane usluge mentoringa jasno definiše sve korake i aktivnosti u realizaciji mentoringa (upravljanje šemom, rad na terenu, broj poseta, aktivnosti u okviru svake posete, vreme predviđeno za pripremu plana i izveštavanje) i to kroz vodiče: Opšti vodič za mentoring, Vodič za mentoring za početnike i Vodič za mentoring zrelih preduzeća.

Mentoring čini skup sledećih usluga:

Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu odnosno zadruzi;
Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta, zadruge;
Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP i zadruge;
Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
Konsalting;
Savetovanje/koučing;
Obuka;
Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.
Usluga se odnosi na besplatan mentoring za mikro, mala i srednja privredna društva, preduzetnike i zadruge, koji posluju do tri godine ili se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu.

Zainteresovani kandidati podnose prijave u tri kategorije:

Novoosnovani privredni subjekti – ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;
Postojeći privredni subjekti – registrovani pre aprila 2014. godine;
Zadruge.
USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo na učešće na javnom pozivu za pružanje usluge mentoring imaju:

Mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
registrovani na teritoriji Republike Srbije;
imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.
Zadruge koje ispunjavaju sledeće uslove:
da je orijentisana ka podršci MMSPP i osnivačkim aktom to jasno definiše;
da je delatnost zadruge proizvodnja i zanatske usluge;
da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.
RAS će odbaciti prijavu ukoliko tokom procesa ocene, selekcije ili ugovaranja utvrdi da je Podnosilac prijave:

u sukobu interesa;
dao lažne informacija ili nije dao sve potrebne informacije koje je RAS zahtevao, a koje predstavljaju uslov za učešće na Javnom pozivu.
TRAJANJE

Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je 31. decembar 2017. godine.

Javni poziv je otvoren 45 dana od dana objavljivanja.

 

Više informacija na sajtu RAS-a .

 

Prateća dokumentacija:

Uputstvo Mentoring 2017

RAS Obrazac 2- Mentoring 2017

RAS Obrazac 1- Mentoring 2017

Model ugovora АRRA sa korisnicima mentoringa 2017

Javni poziv- Mentoring 2017

Formular za evaluaciju prijava- Mentoring 2017

Formular Izvestaja o trajanju usluge- Mentoring 2017