Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PRUŽANJA STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORINGA SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PRUŽANJA STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORINGA SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) raspisuje Javni poziv za
učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima
prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) sa ciljem unapređenja
poslovnog ambijenta i podrške nesmetanom razvoju MMSPP koja posluju u
okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to:
industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija
nameštaja i industrija gume i plastike. Javni poziv se objavljuje u
skladu sa Godišnjim programom rada Razvojne agencije Srbije za 2019.
godinu.
Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim
društvima i preduzetnicima i ima za cilj razvoj poslovanja i smanjenje
broja neuspešnih privrednih subjekata.
Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji
sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija
određuje korake u procesu u okviru kog stručno lice-mentor sprovodi u
direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom i/ili zakonskim zastupnikom
privrednog subjekta određeni broj mentoring sati (od 25 do 50 po
korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog
broja predviđenih sati). Vlasnik i/ili zakonski zastupnik privrednog
subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge
trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale
za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring
usluge pripremaju plan/projekat razvoja.
Metodologija standardizovane usluge mentoringa jasno definiše sve korake
i aktivnosti u realizaciji mentoringa (upravljanje šemom, rad na terenu,
broj poseta, aktivnosti u okviru svake posete, vreme predviđeno za
pripremu plana i izveštavanje) i to kroz vodiče: Opšti vodič za
mentoring, Vodič za mentoring za početnike i Vodič za mentoring zrelih
preduzeća.
Mentoring čini skup sledećih usluga:
•       Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom
subjektu;
•       Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako
bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta;
•       Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim
tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao
razvoj i unapređenje poslovanja;
•       Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške
za MMSPP;
•       Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
•       Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
•       Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
•       Kaizen;
•       Konsalting;
•       Savetovanje/koučing;
•       Obuka;
•       Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.

USLOVI ZA UČEŠĆE
Pravo na učešće u Programu imaju mikro, mala i srednja privredna društva
i preduzetnici, koji ispunjavaju sledeće uslove:
•       da su registrovani na teritoriji Republike Srbije pre aprila 2016.
godine;
•       da obavljaju delatnost u okviru jednog od sektora prerađivačke
industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme;
prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i
plastike (Prilog 1 – Lista klasifikacionih delatnosti koje su
prihvatljive za finansiranje po Programu)
•       da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•       da su u većinskom privatnom vlasništvu;

TRAJANJE
Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je
20. novembar 2019. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na
Javni poziv:
1.      Obrazac 1 – Popunjena prijava;
2.      Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve
javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti
izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva (original ili kopija) ili
poreska prijava za konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne
delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu
(obrazac PPDG-1S).
RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu
dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne podnete
prijave.

FINANSIJSKA SREDSTVA
Ukupan budžet za pružanje standardizovane usluge mentoring iznosi
3.900.000,00 dinara.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA
Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili
preporučenom poštom ARRA sa naznakom: Prijava za učešće u Programu
pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke
industrije.
Regionalna razvojna agencija PANONREG
Adresa: Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica
Telefon: 024/554-107
E-mail: office@panonreg.rs
www.panonreg.rs

Fajlove preuzmite ovde.