Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta (za mala, srednja i velika privredna društva).

I CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj ovog konkursa je otvaranje novih radnih mesta u malim, srednjim i velikim privrednim društvima, povezanim sa realizacijom investicionih projekata na teritoriji AP Vojvodine kojima je predviđeno:

– Otvaranje najmanje 10, a najviše 100 radnih mesta u roku do tri godine od dana zaključenja ugovora, koja će biti zadržana u narednih 36 meseci za mala i srednja privredna društva, odnosno 60 meseci za velika privredna društva.

II VISINA SREDSTAVA I KORISNICI

Korisniku sredstava koji otvori nova radna mesta povezana sa ulaganjem u materijalnu imovinu vrednim najmanje 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u:

– prvu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

– drugu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 4.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

– treću i četvrtu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

III USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

– Privredno društvo zavedeno u Registru privrednih subjekata sa sedištem u Republici Srbiji koje realizuje investicioni projekat  na teritoriji AP Vojvodine

– Da protiv privrednog subjekta nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacaji u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija

– Da privredno društvo nije u teškoćama u smislu propisa kojima se uređuju pravila državne pomoći

– Da privredno društvo nema dospele, a neizmirene poreze i doprinose kao i obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda

– Da privredno društvo nije smanjilo broj zaposlenih u proseku za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja prijave

– Da Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nemaju učešće u vlasništvu privrednog društva

– Da nisu u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći

– Da sa privrednim društvom nije bio raskinut ugovor o dodeli srestava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine

– Da se protiv privrednog društva ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija ili kredita

– Da privredni subjekt ne obavlja delatnost u sektorima čelika, uglja i sintetičkih vlakana

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

– biznis plan  za investicioni projekat za čiju realizaciju se konkuriše za dodelu sredstava po javnom pozivu ( Obrazac prijave se biznis planom kao i ostali dokazi vezani za projekciju biznis plana) ;

– registrovani finansijski izveštaji podnosilaca/korisnika za prethodne tri godine poslovanja, s nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora (ako postoji zakonska obaveza pribavljanja nalaza i mišljenja ovlašćenog revizora), kao i konsolidovani finansijski izveštaj ako je podnosilac/korisnik u obavezi izrade konsolidovanog finansijskog izveštaja. Ukoliko posluju kraće od 3 godine, finansijski izveštaji se odnose na period u kome su poslovali ( dokaz : Izvodi izdati od strane Agencije za privredne registre – APR u originalu ili overenoj kopiji);

– izvod iz Registra privrednih subjekata, koji podnosi podnosilac/korisnik sa sedištem u Republici Srbiji ( dokaz: izvodi APR-a o Obaveznim podacima  privrednog subjekta, original ili overena kopija );

– dokaz da protiv privrednog subjekta nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija u skladu s propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija ( dokaz: izvod APR-a ili uverenje nadležnog Privrednog suda, original ili overena kopija );

– pisanu izjavu o tome da za realizaciju istog investicionog projekta, odnosno za iste opravdane troškove nije dodeljena državna pomoć iz budžeta Republike Srbije, AP Vojvodine ili jedinice lokalne samouprave; ukoliko jeste, po kom osnovu i u kojem obliku i iznosu je dodeljena ( dokaz : izjava koja je sastavni deo Obrasca prijave – 1b );

– potvrda  o izmirenju obaveza po osnovu poreza, carina i doprinosa u Republici Srbiji         ( dokaz : potvrda Republičke poreske uprave izdata u filijali u sedištu podnosioca/korisnika ) ;

– potvrda o izmirenju obaveza prema  Lokalnoj poreskoj administraciji ( dokaz : potvrda nadležnog organa JLS o izmirenju lokalnih prihoda-izdaju je opštinska ili gradska uprava) ;

– izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja kod korisnika sredstava u trenutku podnošenja prijave za dodelu sredstava ( dokaz : tabelarni ili narativni prikaz zaposlenih kod podnosioca/korisnika koji vodi i izdaje Centralni Registar obaveznog socijalnog osiguranja – „CROSO izvod“ sa mesečnim pregledom stanja zaposlenih kod podnosioca u proteklih godinu dana pre podnošenja prijave , original ili overena kopija ) ;

– dokaz da odgovorno lice privrednog društva nije pravnosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti ( dokaz: Uverenje MUP-a po mestu prebivališta odgovornog lica, a ukoliko ima više odgovornih lica za svako posebno ) ;

– dokaz da se protiv odgovornih lica u privrednom subjektu ne vodi krivični postupak ( dokaz : Uverenje izdato od mesno nadležnog osnovnog suda da se protiv lica ne vodi postupak ) ;

– dokaz da privredni subjekt nije osuđivan za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti ( dokaz: uverenje Mup-a mesno nadležnog po sedištu podnosioca/korisnika da pravno lice nije kažnjavano za krivična dela);

– dokaz da je privredni subjekt korisnik sredstava obezbedio učešće od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć ( dokaz: izjava koja je sastavni deo Obrasca prijave – izjava 1);

Dokumentacija podnosilaca ne sme da bude starija od 30 dana od dana podnošenja dokumentacije.

Zadržava se pravo da se od podnosioca prijave traži i dodatnu dokumentaciju.

V VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja do  02.aprila.2018. godine

VII USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

– Sa  korisnicima sredstava se zaključuju  ugovori o dodeli sredstava nakon donošenja Odluke o raspodeli sredstava po ovom konkursu.

– Korisnik sredstava dužan je da prilikom potpisivanja ugovora a najkasnije do datuma određenog ugovorom priloži bankarsku garanciju koju je izdala poslovna banka registrovana na teritoriji Republike Srbije, odnosno bankarsku garanciju strane poslovne banke za koju je konfirmaciju izvršila domaća poslovna banka, bezuslovnu i plativu na prvi poziv u korist APV, sa rokom važnosti do 6 godina i 6 meseci za mala i srednja privredna duštva, odnosno do 8 godina i 6 meseci za velika privredna društva.

– Korisnik sredstava dužan je da priloži i dve registrovane potpisane blanko solo menice s potpisanim meničnim ovlašćenjem, radi naplate zakonske zatezne kamate, u skladu sa zakonom koji utvrđuje visinu stope zakonske kamate, a u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza.

– U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza ili delimičnog ispunjenja, na osnovu izdatih bankarskih garancija i blanko solo menica – Sekretarijat može da naplati sredstva do visine iznosa isplaćenih sredstava i propisane zakonske zatezne kamate.

– Korisnik sredstava dužan je da novozaposlenim licima isplaćuje zaradu u skladu sa biznis planom, odnosno najmanje iznosu 20% većem od minimalne zarade, propisane od strane nadležnih organa za godinu u kojoj se zarada isplaćuje ( Odluka o visini minimalne cene rada za 2018. godinu „Sl. Glasnik RS“  br. 88/2017 )

VIII NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s sledećom naznakom:

Prijava za konkurs Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA POVEZANIH SA RELIZACIJOM NOVOG INVESTICIONOG PROJEKTA 141-401-606/2018-04

Podnosilac prijave: privredno društvo

Adresa podnosioca prijave:

NE OTVARATI

ili dostaviti lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 časova.

 

X INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

NAPOMENA: PRAVILNIK  O  DODELI SREDSTAVA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA POVEZANIH SA REALIZACIJOM  NOVOG INVESTICIONOG PROJEKTA  je sastavni deo konkursa.

 

Konkurs,  Obrazac prijave sa biznis planom  i Pravilnik o dodeli sredstava možete preuzeti OVDE

Detaljnije se možete informisati OVDE.