Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci

Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci

U postupku javne nabavke opreme za proizvodnju sokova od voća i povrća, redni broj javne nabavke JNMV 4/2016, ugovor o javnoj nabavci se dodeljuje ponuđaču Sabolč Bakoš PR radnja za izradu elektronske opreme Su-Tech inženjering Subotica

, Ernesta Kuna 7, čija je ponuda kod naručioca zavedena pod brojem 02-08-0004/16 dana 27.12.2016. godine, sa kojim će se u skladu sa prihvaćenim modelom ugovora zaključiti Ugovor o javnoj nabavci predmetnih dobara.

ODLUKA