Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova nabavke mašina ili opreme ili softvera ili izdataka za sticanje nematerijalne imovine u 2017. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova nabavke mašina ili opreme ili softvera ili izdataka za sticanje nematerijalne imovine u 2017. godini

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 89.000.000,00 dinara (slovima: osamdesetdevetmilionadinara), obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu, u okviru Programa 1509 – Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, Programska aktivnost 1001 – Podrška razvoju preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, Funkcionalna klasifikacija 411 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, Ekonomska klasifikacija 454 – Subvencije privatnim preduzećima, Ekonomska klasifikacija 4542 – Kapitalne subvencije privatnim preduzećima, Izvor finansiranja 01 00 – Prihodi iz Budžeta.

Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis  državne pomoći.

CILЈ
Cilj dodele bespovratnih sredstava je jačanje konkurentnosti privrednih subjekata i povećanje ukupnog privrednog rasta i razvoja preduzetništva u AP Vojvodini putem investiranja u sredstva za rad i proizvodnju, a u cilju osavremenjivanja i širenja proizvodnog procesa.

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje troškova nabavke mašina ili opreme ili softvera ili izdataka za sticanje nematerijalne imovine koja je kupljena, isporučena i isplaćena u celosti, nakon 15. novembra 2016. godine do raspisivanja Javnog konkursa.

Izuzetno, na predlog komisije za pregled prijava, sredstva se mogu dodeliti i korisniku kome će kupljena mašina ili oprema, koju je u potpunosti isplatio, biti isporučena u roku od najduže 90 dana od dana objavljivanja konkursa. U tom slučaju refundacija sredstava se vrši tek nakon što korisnik sredstava Sekrtarijatu podnese dokaz da je nabavljena mašina ili oprema preneta u njegov posed (konačan račun, otpremnica).

Mašine, oprema, softver i nematerijalna imovina treba da budu u skladu sa delatnošću privrednog subjekta.

Mašine, oprema i softver moraju biti novi i namenjeni za profesionalnu upotrebu.

Izuzetno, na predlog komisije može se odobriti subvencionisanje troškova nabavke polovne mašine ili opreme, ne starije od 5 godina, uz uslov da podnosilac prijave dostavi procenu vrednosti sačinjenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka.

VISINA SREDSTAVA
Visina odobrenih sredstava utvrđuje se na osnovu dostavljenog računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice i izvoda računa iz banke o plaćanju dobra:

A)    Mašine ili oprema – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 300.000,00 dinara do najviše 2.000.000,00 dinara, odnosno do 50% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke;
B)    Softver – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 100.000,00 dinara do najviše 500.000,00 dinara, odnosno do 50% od fakturne (kupovne) vrednosti, bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije i obuke za korišćenje;
C)    Nematerijalna imovina – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 300.000,00 dinara, odnosno do 50% ugovorene cene za sticanje nematerijalne imovine bez PDV.

Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

U izuzetnim slučajevima, na predlog komisije za pregled prijava, refundiraće se troškovi nabavke mašina ili opreme ili softvera ili izdaci za sticanje nematerijalne imovine, do 70% vrednosti. Navedeni izuzetak se odnosi na privredne subjekte čije se sedište nalazi na teritoriji opština koje su prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, razvrstane u grupu čiji je stepen razvijenosti ispod 60% republičkog proseka.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva, zadruge i preduzetnici koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu APR) najkasnije do 31. decembra 2015. godine i to:
1.    privredna društva, registrovana u APR-u kao privredna društva ili zadruge, koja su, prema finansijskim izveštajima za 2015. i 2016. godinu, razvrstana na mikro ili mala privredna društva u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl. gl. RS“, br. 62/2013), kao i
2.    preduzetnici koji vode dvojno ili prosto knjigovodstvo (bez preduzetnika paušalnih obveznika poreza od samostalne delatnosti).

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Učesnik na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:
1)   da je upisan u registar APR najkasnije do 31. decembra 2015. godine i ima sedište odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine;
2)    da je pozitivno poslovao u 2015. i 2016. godini (iskazao neto dobitak);
3)    da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;
4)    da nad njim nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;
5)    da nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
6)   da podnosilac prijave i dobavljač/prodavac mašine ili opreme ili softvera ili nematerijalne imovine koja se nabavlja, nisu povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima;
7)    da podnosilac prijave prema finansijskom izveštaju za 2016. godinu, ima najmanje jedno zaposleno lice;
8)   da nije u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;
9)   da u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine (period 2015-2017. godina) nije primio državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;
10)  da nije primio bespovratna sredstva iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći za iste namene, u prethodnoj ili tekućoj godini;
11)  da nije primio bespovratna sredstva na konkursima Sekretarijata za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme i softvera u 2015. i 2016. godini.

Učesnik na Javnom konkursu može podneti samo jednu prijavu za jednu namenu (nabavka mašina ili nabavka opreme ili nabavka softvera ili sticanje nematerijalne imovine).

Prijava se može podneti za refundiranje:
–    troškova nabavke za maksimalno 5 (pet) komada mašina ili opreme (istih ili različitih) i to od najviše 2 (dva) različita dobavljača/prodavaca, kada je u pitanju jedinstveni proizvodni proces;
–    troškova nabavke za 1 (jedan) softver od jednog dobavljača/prodavca;
–    izdataka za sticanje nematerijalne imovine od najviše jednog dobavljača/prodavca.

Mašina ili oprema ili softver ili nematerijalna imovina ne može biti kupljena od fizičkog lica, osim ako je prodavac preduzetnik.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI
Učesnik na Javnom konkursu podnosi:
1)    Popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac prijave na Javni konkurs (preuzima se sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs );
2)   Izvod o registraciji (registrovanim podacima) privrednog subjekta iz APR, ne stariji od datuma objavljivanja Javnog konursa (original ili overena fotokopija);
3)   Uverenje Poreske uprave da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne lokalne Poreske uprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, ne starije od 31. marta 2017. godine (originali ili overene fotokopije);
4)    (a) –     Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva –kopija Izveštaja za statističke potrebe (SI) sa stanjem na dan 31. decembar 2016. godine koji je predat APR (obrasci: bilans stanja, bilans uspeha i statistički bilans);
(b) –     Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva – kopije: (1) bilansa uspeha za 2015. i 2016. godinu (obrazac BU) sa overom Poreske uprave i (2) poreskog bilansa obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za 2015. i 2016. godinu (obrazac PB2);
5)    (a) –     Za mašine ili opremu: račun ili račun-otpremnica ili ugovor-otpremnica za kupljenu mašinu ili opremu (original ili overena fotokopija) i kopije izvoda računa iz banke o plaćanju istog (ne starije od 15. novembra 2016. godine do dana raspisivanja konkursa);
(b) –    Za softver: račun-otpremnica ili ugovor-otpremnica za kupljeni softver (original ili overena fotokopija) i kopije izvoda računa iz banke o plaćanju istog (ne starije od 15. novembra 2016. godine do dana raspisivanja konkursa);
(v) –     Za nematerijalnu imovinu: ugovor o sticanju nematerijalne imovine (overena fotokopija) i kopije izvoda računa iz banke o plaćanju istog (ne starije od 15. novembra 2016. godine do dana raspisivanja konkursa);
6)    Izjave koje se daju pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, u prilogu prijavnog obrasca (na internet prezentaciji Sekretarijata):

(1)    o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;
(2)    o saglasnosti za korišćenje datih podataka;
(3)    o primljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis);
(4)    o dosadašnjem korišćenju sredstava Sekretarijata;
(5)    o nepostojanju neizmirenih obaveza;
(6)    o povezanim licima;
(7)    da se ne vode sudski postupci;
(8)    o broju zaposlenih osoba sa invaliditetom.

U slučaju da se podnosi prijava za refundiranje troškova nabavke polovne mašine ili opreme (ne starije od 5 godina) dostaviti procenu vrednosti sačinjenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka.

Ukoliko je podnosilac prijave nosilac nagrada i priznanja za ostvarene poslovne rezultate u periodu 2015-2017. godina priložiti overene kopije dokumenata kojima se to dokazuje.

Ako se nabavljena mašina ili oprema ili softver ili nematerijalna imovina koristi za inovaciju proizvoda ili procesa priložiti odgovarajući dokaz.

Kada se prilažu dokumenta na stranom jeziku dostaviti i prevod na srpski jezik sa overom sudskog tumača.

Dokumentacija podneta na Javni konkurs ne vraća se.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE
Prijava se podnosi isključivo na konkursnom obrascu koji se može preuzeti sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „NE OTVARATI“ – „Prijava na Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova nabavke mašina ili opreme ili softvera ili izdataka za sticanje nematerijalne imovine u 2017. godini“, poštom ili lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (na gornju adresu).

Rok za podnošenje prijava je do 18. maja 2017. godine.

Neće se razmatrati prijave koje su neblagovremene, nedopuštene, nepotpune i nerazumljive, kao i prijave u kojima vrednost za mašine ili opremu iznosi do 600.000,00 dinara bez PDV, odnosno za softver iznosi do 200.000,00 dinara bez PDV, odnosno za nematerijalnu imovinu iznosi do 100.000,00 dinara bez PDV.

DONOŠENjE ODLUKE
Odluku o dodeli sredstava donosi Pokrajinski sekretar za privredu i turizam na predlog komisije.

Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na internet prezentaciji Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Sekretarijat će, nakon donošenja Odluke, kontaktirati samo učesnike konkursa kojima su sredstva odobrena.

Na osnovu Odluke o dodeli sredstava, sa Korisnikom sredstava zaključiće se ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze. Korisnik sredstava je dužan da pre zaključenja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, otvori poseban namenski račun kod Uprave za trezor ili da dostavi dokaz o otvorenom posebnom namenskom računu (kopija kartona deponovanih potpisa sa pripadajućim JBKJS).

Detaljnije