Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

MERE ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA U SENTI U 2021. GODINI

MERE ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA U SENTI U 2021. GODINI

Predmet Javnog poziva jeste izbor privrednih subjekata za sprovođenje aktivnosti na realizaciji mera energetske efikasnosti u skladu sa članom 6. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Senta u 2021. godini:

MERA 1. Ugradnja i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, krova, tavanica i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru porodičnih kuća
Spoljni zid na porodičnim kućama sledećih karakteristika:
– minimalna debljina za termičku izolaciju iznosi 10 cm, osim ukoliko nema tehničkih mogućnosti da se postavi ta debljina izolacije.
Boja spoljašnjeg omotača/fasade treba da bude usklađena sa tradicionalnom lokalnom arhitekturom, izbegavajući trend jarkih i reflektujućih neadekvatnih kolorita.

MERA 2. Zamena (nabavka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, na porodičnim kućama i stanovima, sa pratećim građevinskim radovima
Termička svojstva objekta koja moraju biti ispunjena u pogledu energetske efikasnosti nakon realizacije ove mere su:
– spoljna stolarija sa sledećim tehničkim karakteristikama (U – koeficijent prelaza
toplote): 1) U≤ 1,5 W/m2K za prozore i balkonska vrata; 2) U ≤ 1,6 W/m2K za spoljna vrata.
Planirana ukupna sredstava za sufinansiranje Mere 2. iznose 2,000,000.00 dinara.

MERA 3. Nabavka i instalacija kotlova, na prirodni gas i/ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora za porodične kuće
Minimalni stepen korisnosti koji moraju ostvarivati kotolovi:
– Minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na biomasu (drvni pelet, briket, sečka) iznosi 85%;
– Minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na prirodni gas iznosi 90%.
Planirana ukupna sredstava za sufinansiranje Mere 3. iznose 1,000,000.00 dinara.
Planirana ukupna sredstava za sufinansiranje Mere 1. iznose 2,000,000.00 dinara sa pdv-om.

Ukupno raspoloživa sredstva podsticaja opštine Senta i Ministarstva rudarstva i energetike za realizaciju Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Senta u 2021. godini iznose 5,000,000.00 dinara.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji dodeljuje opština Senta i MRE za finansiranje pojedinačnih projekata građana iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om.
Maksimalni iznos odobrenih sredstava po pojedinačnom projektu iznosi:
– za meru 1. – do 120,000.00 dinara sa PDV-om po objektu;
– za meru 2. – do 100,000.00 dinara sa PDV-om po objektu;
– za meru 3. -do 85,000.00 dinara sa PDV-om po objektu za nabavku i ugradnju kotlova
ili grejača na biomasu; do 70,000.00 dinara sa pdv-om po objektu za nabavku i ugradnju kotlova na gas.

II. PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na ovom konkursu imaju svi zainteresovani privredni subjekti koji ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti i koji ispunjavaju uslove definisane Pravilnikom o sprovođenju mera energetske sanacije i ovim Javnom pozivom. Na javnom konkursu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše nabavku, radove i ugradnju materijala, opreme i uređaja.
Podnosilac prijave – privredni subjekt može konkurisati za realizaciju jedne ili više mera iz odeljka I. Javnog poziva.
III. USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU
Na javnom konkursu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše isporuku i radove na ugradnji materijala, opreme i uređaja i ispunjavaju sledeće uslove:
– da su upisani u registar APR-a, a registrovani su kao privredna društva i preduzetnici najmanje šest meseci od dana podnošenja prijave;
– da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
– da su izmirili sve obaveze na osnovu poreza i doprinosa;
– da su izmirili sve obaveze na osnovu lokalnih javnih prihoda
– da račun podnosioca nije blokiran odnosno nije bio blokiran u prethodne 3
godine;
– da su u prethodne 2 godine pozitivno poslovali;
3

– da vlasnici/osnivači i zakonski zastupnici nisu pravosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivična dela protiv prava na osnovu rada, krivičnih dela kao članovi organizovane kriminalne grupe, krivično delo prevare i druga krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i da se protiv njih ne vodi istraga niti krivični postupak;
– da je rok važenja cena navedenih prilikom podnošenja prijave najmanje 90 dana od dana podnošenja prijave;
– da je rok isporuke dobara sa ugradnjom iz podnete prijave najmanje 45 dana od dana potpisivanja ugovora;
– da imaju ateste za materijale i proizvode navedene u podnetoj prijavi.
IV. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI PRI PODNOŠENjU PRIJAVE
Prijava koju na javni poziv podnosi privredni subjekt sadrži prijavni obrazac sa obaveznom pratećom dokumentacijom.
Uz prijavni obrazac, podnosilac prilaže sledeća dokumenta:
1. izvod iz Agencije za privredne registre;
2. izjavu da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
3. potvrda Poreske uprave o izmirenju obaveza na osnovu poreza i doprinosa;
4. potvrde Lokalne poreske administracije opštine Senta i opštine sedišta
podnosioca o izmirenju obaveza na osnovu lokalnih poreza;
5. potvrda NBS o tome da račun podnosioca nije blokiran, odnosno nije bio
blokiran u prethodne 3 godine;
6. fotokopiju bilansa stanja, uspeha i statistički aneks overene pečatom i
potpisom;
7. izjavu privrednog subjekta da su svi navodi u prijavi i pratećoj dokumentaciji
istiniti, potpuni i odgovaraju stvarnom stanju i da vlasnici/osnivači i zakonski zastupnici nisu pravosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivična dela protiv prava na osnovu rada, krivičnih dela kao članovi organizovane kriminalne grupe, krivično delo prevare i druga krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i da se protiv njih ne vodi istraga niti krivični postupak (Prilog 1);
8. izjavu privrednog subjekta o samostalnom pribavljanju dokumentacije (Prilog 2)
9. izjavu privrednog subjekta o saglasnosti postupanja organa za potrebe postupka
(Prilog 3)
4

10. izjavu privrednog subjekta da je važnost cena minimum 90 dana i da se obavezuje da će za potrebe realizacije mera obezbediti tražena dobra i izvršiti uslugu najkasnije u roku od 45 dana od dana potpisivanja trojnog ugovora;
11. fotokopiju atesta i sertifikata za dobra navedena u prijavi;
12. fotokopiju licenci za izvođenje radova za meru na koju se prijava odnosi.
V. PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV
Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici opštine Senta: www.zenta-senta.co.rs i sadrži:
− Tekst Javnog poziva;
− Prijavni obrazac;
− Prilog 1. Izjava privrednog subjekta da su svi navodi u prijavi i pratećoj
dokumentaciji istiniti, potpuni i odgovaraju stvarnom stanju i da vlasnici/osnivači i zakonski zastupnici nisu pravosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivična dela protiv prava na osnovu rada, krivičnih dela kao članovi organizovane kriminalne grupe, krivično delo prevare i druga krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i da se protiv njih ne vodi istraga niti krivični postupak;
− Prilog 2. Izjava privrednog subjekta o samostalnom pribavljanju dokumentacije
− Prilog 3.Izjava privrednog subjekta o saglasnosti postupanja organa za potrebe
postupka.
VI. KRITERIJUMI ZA IZBOR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Kriterijumi za rangiranje privrednih subjekata (direktnih korisnika) obuhvataju sledeće:
1. cene ključnih dobara zajedno sa ugradnjom za meru za koju konkurišu.
VII. MESTO I ROK DOSTAVLjANjA PRIJAVA
Podnosioci prijavu za učešće na javnom konkursu popunjavaju na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.
Prijavni obrazac potpisan i overen od strane zakonskog zastupnika podnosioca prijave, zajedno sa obaveznom pratećom dokumentacijom, dostavlja se u jednom primerku u zatvorenoj koverti, Komisiji za realizaciju mera energetske sanacije sa naznakom:
5

„PRIJAVA NA JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI OPŠTINE SENTA U 2021. GODINI – NE OTVARATI“
sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.
Komisija za realizaciju mera energetske sanacije n/r predsedniku Komisije mr Dragani Radonjić
Prijava se predaje lično u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave opštine Senta,
Glavni trg 1, 24400 Senta ili preporučeno poštom na adresu:
Opština Senta
Glavni trg 1
24400 Senta
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, odnosno
najkasnije do 24. jula 2021. godine.
Blagovremenom dostavom smatra se pošiljka predata u prijemnoj kancelariji Opštinske
uprave opštine Senta ili preporučena pošiljka predata u pošti najkasnije do isteka
poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez
obzira na datum prispeća. Prijave poslate na bilo koji drugi način neće biti uzete u
razmatranje. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Za sve dodatne informacije i obaveštenja podnosilac prijave se može obratiti
elektronskim putem na: sztantity@zenta-senta.co.rs i predsedniku Komisije mr Dragani Radonjić na
telefon 064-872-5383 ili elektronskim putem na: dragana.radonjic@zenta-senta.co.rs Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici opštine Senta:
www.zenta-senta.co.rs

Opširnije ovde.