Trg cara Jovana Nenada 15

Subotica 24000

+381 24 554 107

Pozovite nas

office@panonreg.rs

Pišite nam

Odluka o dodeli ugovora JNMV-1-2017

Odluka o dodeli ugovora JNMV-1-2017

U postupku javne nabavke – usluga istraživanja i razvoja u oblasti turizma, redni broj javne nabavke JNMV – 1/2017, ugovor o javnoj nabavci se dodeljuje

ponuđaču DMO Kanjiža – Destinacija menadžment organizacija, Glavni trg 9, Kanjiža, čija je ponuda kod naručioca zavedena pod brojem 02-08-0099/17 dana 8.03.2017. godine, sa kojim će se u skladu sa prihvaćenim modelom ugovora zaključiti Ugovor o javnoj nabavci predmetnih dobara.

 

Odluka o dodeli ugovora JNMV 1-17

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru